Morning6:00 * replay of the webcast Thursday from 18.00.6:30 * Liberty Travel — Slavgorod Mogilev region. * 6:45 Belarusian Atlyantyda: No bar» erav — program Vyacheslav Rakytskyy. Subject:…