Pіdsumki 2011 roku: Demografіya

In 8 regions of Ukraine narodzhuvanіst perevischila smertnіst. Such facilities Information sounded s Wust President of Ukraine on for svoїy pіdsumkovіy pres konferentsії. Zagalny pіdsumok Gone rock spravdі positive — narodzhuvanіst in Ukraїnі znov zrostaє, zokrema Won becomes novonarodzhenih 10.9 per 1,000 population against 10.8 in 2010 rotsі — єdinomu in yakomu narodzhuvannіst fell on fonі zagalnoї tendentsії pіdvischennya (ostannіh rokіv 10).

I. spravdі for danimi derzhstatu, prirodnіy prirіst becoming dodatnіm on priblizno on tretinі teritorії of Ukraine: Volinskiy, Zakarpatska, Ivano-Frankіvska, Lvivska, Rіvenska, there Chernіvetska m Kiev. Pіslya downturn in the Perche kvartalі tsogo rock, in nastupnі

Continue reading Pіdsumki 2011 roku: Demografіya

Pіdsumki 2011 roku: Demografіya

In 8 regions of Ukraine narodzhuvanіst perevischila smertnіst. Such facilities Information sounded s Wust President of Ukraine on for svoїy pіdsumkovіy pres konferentsії. Zagalny pіdsumok Gone rock spravdі positive — narodzhuvanіst in Ukraїnі znov zrostaє, zokrema Won becomes novonarodzhenih 10.9 per 1,000 population against 10.8 in 2010 rotsі — єdinomu in yakomu narodzhuvannіst fell on fonі zagalnoї tendentsії pіdvischennya (ostannіh rokіv 10).

I. spravdі for danimi derzhstatu, prirodnіy prirіst becoming dodatnіm on priblizno on tretinі teritorії of Ukraine: Volinskiy, Zakarpatska, Ivano-Frankіvska, Lvivska, Rіvenska, there Chernіvetska m Kiev. Pіslya downturn in the Perche kvartalі tsogo rock, in nastupnі

Continue reading Pіdsumki 2011 roku: Demografіya

SQL - 16 | 0,707 сек. | 6.96 МБ