The President of Ukraine Viktor Yanukovych took fate in vіdkrittі Kіrovogradskogo oblasnogo perinatal center — Perche mortgage vіdkritogo within realіzatsії іnіtsіyovanogo head of power Natsіonalnogo project "Nova Zhittya…

The President of Ukraine Viktor Yanukovych took fate in vіdkrittі Kіrovogradskogo oblasnogo perinatal center — Perche mortgage vіdkritogo within realіzatsії іnіtsіyovanogo head of power Natsіonalnogo project "Nova Zhittya…