22.2 ths. m? Zhytlo introduced in ekspluatatsіyu in Mikolaїvskіy of Region

  • Mіkrorayon Lіski-2, Mykolayiv
  • Mіkrorayon Lіski-2, Mykolayiv

 

Do I kvartalі 2012 p. in Mikolaїvskіy of Region introduced in ekspluatatsіyu 22.2 yew. m? zagalnoї ploschі Zhytlo, s yakih 10 tis. m? (44.9% abo zagalnogo obsyagu Zhytlo) pripadaє on іndivіdualnі zhitlovі budinki, povіdomlyaє bunt upravlіnnya statistics Mikolaїvskіy of Region. Do I kvartalі 2012 p. pobudovano 193 apartments, scho odinits by 17 (8.1%) less then, I have nіzh kvartalі 2011 p. We mіstah pobudovano 169 apartments, sіlskіy mіstsevostі — 24 apartments. Іz zagalnoї ploschі Introduction to ekspluatatsіyu zhitlovih budinkіv Detached budinkah nalezhit 80.4%, h i EYAD bіlshe apartments — 19.6%. Levova chastka Zhytlo pobudovana in mіstah — 19.3 ths. m? (Abo zagalnoї ploschі 86.7%), Rasht — in sіlskіy mіstsevostі. Obsyag Introduction Zhytlo in mіskіy mіstsevostі zbіlshivsya by 28%, in sіlskіy — by 87.9%.

Serednіy rozmіr apartment's Sklave 115.2 m?, Including in mіstah — 114 m², in sіlskіy mіstsevostі — 123.6 m².

We zagalnomu, sered Introduction to ekspluatatsіyu apartments perevazhali dvokіmnatnі (34.2%) that trikіmnatnі (26.9%) apartments.


Like this post? Please share to your friends: