They go for the presidency

Society

Dmitry Uss

 

Gregory Kastusyou

 

Alexander Lukashenko

 

Mikhalevich

 

Nyaklyayeu

 

Yaroslav Romanchuk

 

Vitaly Rymashevski

 

 

Andrei Sannikov

 

Statkevich

 

Victor Tereshchenko

Like this post? Please share to your friends: