Semezhevskie red and white towels included in the State List of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Belarus

Semezhevskie red and white towels included in the State List of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Belarus. The decision was taken at a meeting of the Belarusian Republican Scientific and Methodological Council for Historical and Cultural Heritage at the Ministry of Culture of the Republic of Belarus. Kapylyane believe the inclusion of laying weaving in List of the Intangible Cultural Heritage of Belarus — is the first step towards making semezhevskie red and white towels in the World Heritage List of the Intangible Cultural Heritage, which is already registered semezhevskie Christmas ritual of "kings."

Traditional weaving laying — one of the oldest and most common types of folk arts and crafts on Kopylschine. One of the largest centers of weaving is the village Semezhevo. Specialists confirm that the unique weaving of red and white towels semezhevskie in Belarus.

Original article:

Semezhaўskіya red-white ruchnіkі listed ¢ Dzyarzhaўny spіs nemateryyalnay kulturnay Spadchina Respublika Belarus.

Rashenne ab getym prynyata on pasyadzhennі Belaruskaya respublіkanskay navukova-metadychnay happy na pytannyah gіstoryka-kulturnay pry Mіnіsterstve Cultural Heritage of Respublika Belarus.
Yak lіchats kapylyane, uklyuchenne zakladnoga tkatstva ¢ spіs nemateryyalnay kulturnay Heritage of Belarus — geta Perche prystupka on Shlyakhov zanyasennya semezhaўskіh red-white ruchnіkoў have spіs ab'ektaў susvetnay nemateryyalnay kulturnay Spadchina YUNESKA, jo ўzho prapіsany semezhaўskі kalyadny abrad "Tsary."
Tradytsyynae mortgages tkatstva — adzіn s most Starazhytny i raspaўsyudzhanyh vіdaў narodnaga dekaratyўna-prykladnoga Mastatstva on Kapylshchyne. Adnym s exuberant tsentraў tkatstva z'yaўlyaetstsa Veska Semezhava.
Spetsyyalіsty zatsverdzhvayuts INTO analagaў tkatstva red-white semezhaўskіh ruchnіkoў have Nyamaa of Belarus.

Pavodle kurjer.info

Like this post? Please share to your friends: