Traditions White Russia

Repartazhy praektu "Paganstva" fatografa Andre Lyankevіcha.

Kalyada, Gukanne Viasna, Kupalle, Dazhynki Di Shmat іnshyh. Andrei Lyankevіch pry dapamoze fatagrafіі pakazvae paganskіya tradytsyі i zvychaі, yakіya yes getaga hour іsnuyuts to Belarus. Bolshasts tradytsyyaў znіkae Albo ўzho znіkla ¢ 60-70-I reptiles mіnulaga stagoddzya, the American hookworm Vesco ix pamyatae tolkі Adna, naystareyshaya zhyharka.

Like this post? Please share to your friends: