Katyn by the Reichstag

Remember if in present-day Poland about the greatest triumph of the Polish guns twentieth century, when the Polish flag with the Russian hovered over the capital of world military superpower — the thousand-year Reich? It would seem — that's it, time to remember Slavic brotherhood, break the back of the age-old enemy. What is not a reason for pride and general reconciliation?

But … Who does not prefer to remember the combat brotherhood and victory over the enemy of all the thousands of years of Slavs. Remember Berlin in May 1945, write sensational articles and remove the historical transmission completely different story.

On the Polish fighters that first took Reichstag and hoisted it Polish flag, but were shot by the superior forces of Russian …

Oh, do not believe such evidence:

«Nasi żołnierze zostali skoszeni serią czy to bądź z maxima czy pm-u po zawieszeniu Polskiej flagi na dachu Reichstagu. Mój wujek ś.p. Mieczysław Kossakowski z Tykocina przeszedł cały szlak Lenino — Berlin w zwiadzie jednej (nie pamiętaj w tej chwili której a czarować nie będe ) z dywizji 1DP w oddziale zwiadu. Trzykrotnie uciekł z niewoli podczas wykonywania misji bojowych, kilka razy ranny i odznaczany ale mniejsza o to. Za czasów jeszcze «komuny» w wielkiej rodzinnej tajemnicy opowiadał jak był naocznym świadkiem tego jak nasi chłopcy pierwsi wbiegli na dach zawieszając Polską flagę i po chwili część z nich został zastrzelona przez nadbiegających do bramy rosjan. Na placu przed bramą wywiązała się krótka i zażarta strzelanina między polskimi a ruskimi żolnierzami. Jednak ruskich było zbyt wiele i nasi musieli zaprzestać strzelania. Oddziały który tego dokonał tzn. znajdujący się w pobliżu żolnierze zostali zatrzymani, rozbrojeni a ci co nie brali czynnego udziałuw tak dla nas Polaków ważnej chwili a byli na miejscu, dostali kilkakrotne przydziału żeru i bimbru z rozkzem zajęcia tyłowych pozycji przysięgając, że zachowają to w tajemnicy pod grożbą śmierci. Podobno jak opuszczali plac Raichstagu było słychać, że naszych ruskie rozstrzelai ale byli pod uzbrojoną eskortą i nie mogli nic zrobić. Bardzo przeżywał to opowiadając. To co słyszałem jako rodzinną tajemnicę przekazuje dla potomnych ».

"Our soldiers were mowed queue [Russian] or maxim or a machine gun after the hoisting of the Polish flag on the roof of the Reichstag. My uncle Mieczyslaw Kossakowski of Tykocin was whole way from Lenin to Berlin in the exploration of the 1st (can not remember at the moment, which) of Division 1DP. Three times he escaped from captivity during combat missions, shot a couple of times, but it is unprincipled. Even during the "communes" as a huge family secret, he said, as he became a particular witness how our men ran for the first time on the roof of [Reichstag] and hoisted Polish flag, and a moment later some of them were shot ran up Russian. On the square in front of the gate started small, but very brutal firefight between the Polish and Russian fighters. But there were many Russian and ours were required to complete the shooting. Polish troops who participated in the shootout, were arrested and disarmed, and those who did not take an active role in the so fundamental for us, the Poles, the moment, but were there, they got several Serves zhrachki and moonshine with the order to go to the rear, warning to keep it a secret horror of the death penalty under. Already leaving the area in front of the Reichstag, as if they heard the shot unarmed Russian Polish units that have set up the first flag over the Reichstag, but they have not been able to do because they were under armed escort. My uncle is very upset, talking. This is, I heard a family secret, which is transmitted to offspring. "

That's it — the Poles took the first Reichstag, but the Russian shot them … While this is an unofficial version. But in almost every interview with Polish soldiers who took Berlin, has certainly ask the question "about the shooting of Polish Russian fighter flag hanging himself, you know something?"

In other words, we are witnessing the birth of yet another historical fact of the execution of the Polish fighter ruthless Russian. Who is right on the square in front of the Reichstag. Here mark my words — it will be a couple of years, there will be a few more witnesses with stories of relatives uncles that all our eyes beheld, and weave sad monuments stand across Poland …

And you says — brotherhood and prazdnichek Victory.

Like this post? Please share to your friends: