Summer guests at Freedom

• activist "Junior Front"Dmitriy Fedoruk

• Pastor Yaroslav Lukasik

• Managing the organization "Children of Chernobyl" Gennady Grushevoi

• trade union activist Alexander Yarashuk

• political analyst Vladimir Podgolov

• Stanislav Shushkevich

• Stanislav Bogdanovich

• Valentine Mackiewicz

• Valentin Golubev

• Leonid Mariners

Like this post? Please share to your friends: